Begripsomschrijving:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Voertuig:
het voertuig, die onderwerp is van de huurovereenkomst;
Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;
Verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de overeenkomst sluit;
Schade aan de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder direct of indirect lijdt ten gevolgen van:
-
beschadiging (waaronder mede begrepen een toestand van het voertuig of onderdelen daarvan die niet past bij normale slijtage) of  vermissing van het voertuig of van toebehoren of onderdelen daarvan, of van een andere zaak van de verhuurder. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van de vervanging van het voertuig en  derving van de huurinkomsten;
- met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waar voor de verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van de auto aansprakelijk is.
Onder bestuurder: de feitelijke bestuurder van het voertuig.
 

Punt 1: Bepaling van de huurprijs, overige kosten en de duur van de huur

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller. Indien de kilo-meterteller defect raakt, dient dat onmiddellijk te worden gemeld aan verhuurder. Rijklaarmaakkosten, haal- en brengkosten, aftankkosten en contractkosten kunnen in rekening worden gebracht.
 

Punt 2: Betaling

Alvorens U de bus mee kunt nemen, dient U de waarborgsom, welke gelijk is gesteld aan de huurprijs, te voldoen. Betaling dient, tenzij anders is overeengekomen, onmiddellijk na het terugbrengen van de bus te geschieden. Indien de huurder niet op tijd betaalt, is hij rechtshalve in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is huurder over het openstaande bedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 2% op jaarbasis verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een maand geldt.
 

Punt 3: Kosten verbonden aan het voertuig

Gedurende de huurperiode zijn  de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten bv. tolgelden en de kosten voor brandstof, reinigen en parkeren voor rekening van huurder.
 

Punt 4: Gebruik van het voertuig

- Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig voor zijn  bestemming wordt gebruikt.
- Huurder is gehouden  het voertuig in  oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen.
- Huurder is gehouden lading van het voertuig voldoende te borgen.
- Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder Ėeventueel tevens in de hoedanigheid van huurderĖ zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op de voorzijde van het huurcontract.
- Huurder dient erop toe te zien dat alle bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is.
- Het is huurder niet anders dan met schriftelijke toestemming van de verhuurder toegestaan het voertuig weder te verhuren of anderszins aan een ander in gebruik te geven.
- Indien de bus uit de macht van de huurder raakt, dient hij verhuurder daarvan terstond in kennis te stellen.
- Het is huurder niet toegestaan lifters of dieren in het voertuig mee te nemen, het voertuig te gebruiken voor rijles of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids-, of betrouwbaarheidsproeven te houden.
- Huurder dient alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau te (laten) houden.
- Huurder is gehouden de bus schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van 20 euro.

-
Huurder dient het voertuig geschikte brandstof te tanken.
-
In geval van schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
-
In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is huurder verplicht:
1. verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;
2. de instructies van de verhuurder op te volgen;
3. de politie ter plaatse te waarschuwen;
4. gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan de verhuurder af aan diens verzekeraar te verstrekken;
5. binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan de verhuurder te overleggen;
6. zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden;
7. het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
8.  de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking  te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verwere tegen aanspraken van derden.
-
Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.
 

Punt 5: Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

1. Indien tussen partijen geen schadebeschrijving  van het voertuig is  opgemaakt, wordt huurder verondersteld het voertuig in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen.
2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade  van de verhuurder die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende  met de huur van het voertuig, met inachtneming van het navolgende.
3. Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is het aansprakelijkheid van de huurder voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij:

-
de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met punt 4;

- de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van het overtreden van wettelijke bepalingen en plaatselijke verkeersregels geldend ter plaatse van het ongeval;
- de schade is ontstaan ten gevolge van gebruik van het voertuig op onverhard terrein, of gebruik van het voertuig op terrein waarvoor het voertuig kennelijk niet geschikt is, of waarvan de huurder of bestuurder ter kennis is gegeven dat het betreden op eigen risico geschiedt;
- de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van huurder;
- het voertuig aan een derde is wederverhuurd, ook indien verhuurder daarin heeft toegestemd;
- het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor het motorrijtuig is afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn bij de verhuurder ter inzage en zullen op het eerste verzoek van de huurder kosteloos worden toegezonden;
- de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en/of  de bij het voertuig behorende autosleutels of de bediening van de alarminstallatie en/of  de bij het voertuig behorende bescheiden (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten) niet alle bij verhuurder zijn ingeleverd;
- de schade het gevolg is van de verwezenlijking van het gevaar dat verbonden is met vervoeren, opslaan, laden en lossen van gevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare, oxyderende of giftige stoffen;
4. In geval van schade in het buitenland zijn de kosten van repatriŽring van het voertuig voor rekening van verhuurder, tenzij er sprake is een omstandigheid als bedoeld in het derde lid van dit punt.


Punt 6: Beslag op het voertuig

In het geval er strafrechtelijk beslag op het voertuig wordt gelegd, is de huurder verplicht tot nakoming van de huurovereenkomst met betrekking op de huurprijs. Tot het moment dat de verhuurder weer over het voertuig kan beschikken dient de huurder, de verhuurder schadeloos te stellen, voor alle voortvloeiende kosten die tijdens de periode van beslaglegging de verhuurder schaden. 


Punt 7: Ontbinding van de huur

Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beŽindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode een of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of zal nakomen. 


Punt 8: Aansprakelijkheid van de huurder voor gedragingen of nalatigheid van anderen


Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet instemming van huurder hadden. Punt 9: Geschillenregeling


Indien zich een geschil voordoet, wordt hiervoor onze rechtsbijstand verzekering ingeschakeld.Punt 10: Toepasselijk recht


De huurovereenkomst  wordt te allen tijde beheerst door  Nederlands recht. Indien de zaak wordt voorgelegd aan een  rechter  dan de kantonrechter, dan is uitsluitend bevoegd de rechter met bevoegdheid in de vestigingsplaats van de verhuurder, tenzij de huurder  binnen een maand nadat verhuurder zich schriftelijk op dit artikel beroept, schriftelijk kenbaar maakt beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te verkiezen.